Pastatų kadastriniai matavimai

Pastatų kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Statinių kadastriniai matavimai atliekami, kai norima užfiksuoti nekilnojamojo daikto dydžio, vertės, fizinės būklės, pakitimų rodiklius. Jie reikalingi, kai formuojamas nekilnojamojo turto daiktinių teisių objektas, dalijantis nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo turto objekto dalį, kuri formuojama kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, sujungiant kelis nekilnojamojo turto registre įregistruotus nekilnojamojo turto objektus į vieną nekilnojamojo turto objektą, atliekant nekilnojamojo turto objektų amalgamaciją. Taip pat tokie matavimai atliekami nebaigtiems statyti statiniams, kai pageidaujama juos įregistruoti nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtus statyti. Statinių kadastriniai matavimai turi būti atlikti iki tol, kol statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos pripažins statinius tinkamais naudoti, o tais atvejais, kai statinys nebaigtas statyti – iki tol, kol nebus išduota pažyma apie tai, kad statinys statomas nenukrypstant nuo suderinto projekto.

Statinių kadastro duomenų bylos sudarymui reikalingi šie dokumentai:

A.

Statybos komisijos statybai išduoto galiojančio leidimo kopija (išskyrus atvejus, kai pastato statybai pagal įstatymą toks leidimas nereikalingas);

B.

Projekto kopija

C.

Notariškai pasirašytas įgaliojimas, jei užsakymą atlieka ne savininkas.

D.

Žemės sklypo plano kopija (kai žemės sklypas yra išmatuotas);

E.

NT registro išrašo kopija;

Mes vadovaujamės pagrindiniais nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir nekilnojamųjų daiktų formavimą reglamentuojančiais įstatymais, nuostatais, norminiais aktais ir taisyklėmis:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymas, 2001 m. birželio 21 d. Nr. IX -391;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129;
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 09 14 įsakymas Nr. 310 "Dėl reglamento STR. 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" patvirtinimo" (Žin., 1999.10.08, Nr. 84-2507);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 04 16 įsakymas Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 43 - 1639; 2002, Nr. 80 - 3474; 2003, Nr. 50 - 2234);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymas Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55 - 2203; 2003, Nr. 122 - 5547);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 05 14 įsakymas Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 60 - 2475; 2003, Nr. 122 - 5551)