Žemės sklypo kadastriniai matavimai

Žemės sklypo kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 15 punkte nurodyta, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

 1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;
 2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, išskyrus šių Nuostatų 541.3 punkte nurodytus atvejus;
 3. formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus, formuojamus iki 2011 m. gruodžio 31 d., nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);
 4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;
 5. jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti pastatai ar iškasti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai (išskyrus tuos atvejus, kai dėl rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų pastatų arba inžinerinių statinių žemės sklypo užstatymo plotas ir statinių forma (konfigūracija) nepasikeičia). Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio, kurio statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto) darbai užbaigti, įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus tuos atvejus, kai statinio statytojui nuosavybės teise nepriklausančiuose žemės sklypuose esantys statiniai rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar pastatyti nauji tenkinant viešąjį interesą – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nurodytoms reikmėms. Tokiu atveju atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys kadastro tvarkytojui gali būti pateikiami po statinio kadastro duomenų įregistravimo ar pakeitimo Nekilnojamojo turto registre;
 6. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

 Žemės sklypų kadastrinių matavimų metu:

 • nustatomos ir nuolatiniais riboženkliais paženklinamos žemės sklypo ribos;
 • išmatuojamos žemės sklypo ribos, koordinuojami riboženkliai, kiti žemės sklypo ribų posūkio taškai ir ne mažiau kaip dvi kiekvieno sklype esančio pastato (išskyrus laikinąjį) kertės. Atliekami kadastriniai matavimai siejami su geodeziniu tinklu – valstybiniu arba vietiniu, kuris susijęs su valstybine koordinačių sistema, išskyrus tuos atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir įstatymo lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai;
 • kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro rodikliams, nurodytiems šių nuostatų 15.2 punkte, nustatyti;
 • pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami šių teritorijų plotai;
 • matuojami ir plane pažymimi statiniai ir objektai, kuriems nustatyti servitutai;
 • parengiamas žemės sklypo planas;
 • apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija (plotas apskaičiuojamas ir eksplikacija užpildoma skaičiais, suapvalintais šių nuostatų 15.2.3 punkte nustatyta tvarka);
 • apskaičiuojama žemės sklypo vertė ir vidutinė rinkos vertė;
 • parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma, kurios turinį ir pildymo tvarką patvirtina Žemės ūkio ministerija;
 • parengiama kadastrinių matavimų byla (žemės tvarkymo byla).
Mes vadovaujamės pagrindiniais nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir nekilnojamųjų daiktų formavimą reglamentuojančiais įstatymais, nuostatais, norminiais aktais ir taisyklėmis:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymas, 2001 m. birželio 21 d. Nr. IX -391;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534;
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129;
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 09 14 įsakymas Nr. 310 "Dėl reglamento STR. 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka" patvirtinimo" (Žin., 1999.10.08, Nr. 84-2507);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 04 16 įsakymas Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 43 - 1639; 2002, Nr. 80 - 3474; 2003, Nr. 50 - 2234);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 04 30 įsakymas Nr. 218 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 55 - 2203; 2003, Nr. 122 - 5547);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 05 14 įsakymas Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo" (Žin., 2002, Nr. 60 - 2475; 2003, Nr. 122 - 5551)